Opdrachtgevers

Van Beekveld Organisatieadvies voert momenteel opdrachten uit bij onderstaande opdrachtgevers:

Sweco Nederland

Extern adviseur ontwikkeling en implementatie veiligheid/veiligheidsladder. Ondersteuning en advisering van Sweco NL bij het verder verbeteren van het veiligheidsbewustzijn- en gedrag en verankering binnen het Veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem. Een aanpak met een 2-sporenbeleid wat zich aan de ene kant richt op houding en gedrag en aan de andere kant op het ontwikkelen en continu verbeteren van het veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem.

Strukton Rail

Via coaching on the job ondersteunt Van Beekveld Organisatieadvies Strukton bij de continue  verbetering van het veiligheidsgedrag en -bewustzijn. De coaching bestaat o.a. uit het observeren van houding en gedrag, de spiegel voorhouden, feedback geven, het benoemen van en aanspreken op (on)veilig gedrag. Samen met management en medewerkers wordt de link gelegd tussen veiligheid en de dagelijkse praktijk met als doel eigenaarschap en proactief handelen te optimaliseren.

Cogas

In de rol van procesbegeleider werkt Van Beekveld Organisatieadvies samen met Cogas aan het verder professionaliseren van de kwaliteitsborging.  Via een inventarisatie van de huidige situatie is gekeken waar het proces verder verbeterd kan worden. Een analyse die zich niet alleen richtte op Cogas maar ook op de aannemers waar Cogas mee samenwerkt. Met de beoogde procesverbetering als uitgangspunt, is een concreet plan van aanpak voor de implementatie opgesteld.
De procesbegeleiding heeft inzichtelijk gemaakt wat goed gaat, waar nog verbetering mogelijk en nodig is, maar vooral hoe deze verbetering gerealiseerd kan gaan worden.

RailOK bv

Advies en ondersteuning bij het in stand houden van het managementsysteem (ISO 9001, ISO3834-2 en VCA), uitvoeren van interne audits en voorbereiden en bijwonen van externe audits. Samen met RailOK wordt gezorgd dat het managementsysteem aansluit op de context, risico-gebaseerd is en onderdeel is van de bedrijfsvoering